Thong ke

Đầu bếp Ninh Văn Hưởng

Đầu bếp Trần Duy Khánh

Đầu bếp Ngô Quốc Hưng

Đầu bếp Trần Duy Khánh

Hội Đầu bếp Hoàng Gia

Bếp Phó

Đầu bếp Ninh Văn Hưởng

Bếp trưởng bếp Nhật K.S Melia

Đầu bếp Ngô Quốc Hưng

Học Viện Chiến lược & Nhân sự Kingsman